پاسخ: درایو منطقی ProLiant DL380 شکست خورد – اتصال بدفریمورها قدیمی بودند، بنابراین آنها را با SPP به روز کردم اما خطای Failed – اتصال بد در وضعیت کنترلر همچنان وجود دارد
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/proliant-dl380-logical-drive-failed-bad-connection/m-p/7199332#M183867