پاسخ: دریافت پیام LCD در HPUX 10.20

سلام @whairst،


عالی!


بسیار خوشحالیم که می دانیم نگرانی شما برطرف شده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/getting-lcd-message-in-hpux-10-20/m-p/7188282#M491801