پاسخ: دستور CLI برای HSS

سلام،

ممکن است شما باید به این/این راهنماهای موجود در HPE Portal نگاه کنید، اما نیاز به ورود به سیستم دارد.

راهنمای عملیات و ابزارهای HPE I-HSS VNF.

دستور پشتیبان گیری و بازیابی پایگاه داده

– دستور غیر DIT DBbackup

این دستور از پایگاه داده غیر DIT در Provisioning and Utility VNFC پشتیبان تهیه می کند (برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای عملیات و ابزارهای HPE I-HSS VNF مراجعه کنید).

نحو: SSC DBbackup را اجرا می کند

هدف: vnfcprovutil

– دستور DBrestore غیر DIT

این دستور پایگاه داده غیر DIT را در Provisioning and Utility VNFC بازیابی می کند (برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای عملیات و ابزارهای HPE I-HSS VNF مراجعه کنید).

نحو: SSC DBrestore را اجرا می کند

هدف: vnfcprovutil

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/cli-command-for-hss/m-p/7184498#M18219