پاسخ: دستگاه های جدید اضافه شده به OneView هرگز ثبت نام پشتیبانی از راه دور را کامل نمی کنندمنبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/new-devices-added-to-oneview-never-complete-remote-support/m-p/7181352#M7852