پاسخ: دلایل استفاده از حافظه پایدار

تداوم – خاطرات ناخواسته ای که مردم نمی توانند فراموش کنند، مانند خاطرات بی امان و مزاحم اختلال استرس پس از سانحهCare CNA نقطه کلیک کنید
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/reasons-for-using-persistent-memory/m-p/7179978#M17880