پاسخ: رسیدگی به خطا برای sem_open() API

EACCES سمافور وجود دارد، اما تماس گیرنده اجازه باز کردن آن را ندارد.

وجود دارد هر دو O_CREATE و O_EXCL در مشخص شدند سفارش، اما یک سمافور با این نام درحال حاضر وجود دارد.

تک انتخاب ارزش بیشتر از SEM_VALUE_MAX.

تک انتخاب نام فقط از “/” تشکیل شده است که هیچ کاراکتر دیگری به دنبال آن وجود ندارد.

مرده محدودیت هر فرآیند در تعداد توصیفگرهای فایل باز رسیده است.

ENAMETOOLONG
نام خیلی طولانی بود

پوشیدن به محدودیت کل سیستم در تعداد کل فایل های باز رسیده است.

ENOENT را O_CREATE پرچم مشخص نشده بود سفارش و بدون سمافور با این نام وجود دارد؛ یا، O_CREATE مشخص شد اما نام خوب شکل نگرفت

Enomem حافظه ناکافی.


اینها شرایط خطا هستند، بنابراین من باید آن شرایط خطا را پیاده سازی کنم


منبع: https://community.hpe.com/t5/languages-and-scripting/error-handling-for-sem-open-api/m-p/7186166#M48533