پاسخ: سرور تمام رم را نمی بیندمنبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/server-does-not-see-all-ram/m-p/7182583#M180609