پاسخ: سرور کند کار می کند


نوشت:اپلیکیشن Clover Dashboard

سرور کند کار می کند حتی زمانی که


از اطلاعات و توصیه هایی که به اشتراک گذاشته اید قدردانی می کنم. من سعی خواهم کرد آن را برای بیشتر کشف کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/server-working-slow/m-p/7177359#M17628