پاسخ: سطح عملکرد Msa 2050

@aminmaarefi
آیا می توانید محتویات پرونده مجوز خود را ارسال کنید؟ لطفاً امضا را پاک کنید یا به شکل دیگری مخدوش کنید (اگرچه این رمزگذاری شده است و تنها قسمت خاص مشتری است)
باید شبیه این باشد:
نسخه: 4
عکس های فوری: xxx
vds: x
در مقابل: x
rsr: x
سطح عملکرد: x
حجم-کپی: x
نام تجاری: x
آینه شکاف: x
مدیریت قدرت: x
روزهای معتبر: x
sra: x
مجازی سازی: x
امضا: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2050-performance-tier/m-p/7180252#M16159