پاسخ: سوال کیت DL380 GEN9 – NVME Enablement Express Bay

انجامش نده با توجه به تجربه من اختصاصی و عملاً بی فایده است، حتی اگر بتوانید آن را در شکاف صحیح دریافت کنید و تمام قسمت های مرتبط را پیدا کنید و بر صفحه قرمز مرگ غلبه کنید، طبق تجربه من، به سادگی کار نمی کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen9-nvme-enablement-express-bay-kit-question/m-p/7190623#M182017