پاسخ: شماره SPP-2023.03.00.00 PXE

تایید همان تجربه در مورد گم شدن libzstd.

اجرای SPP با این گزینه های هسته “d3bug console=ttyS0,115200” امکان دسترسی به پوسته از طریق VSP را فراهم می کند و می توان تایید کرد که lsmod/modprobe (معروف به kmod) نمی تواند libzstd.so.1 را پیدا کند.

از آنجایی که هیچ ماژولی بارگذاری نمی شود، حتی نمی تواند squashf ها را بارگذاری کند یا کارت های شبکه را مقداردهی اولیه کند و باعث خرابی می شود.

پس از بسته بندی مجدد initrd برای اضافه کردن یک libzstd.so.1 با امضای glibc مناسب (مانند یکی از RedHat 8.x)، SPP از PXE کار می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/spp-2023-03-00-00-pxe-issue/m-p/7190637#M182022