پاسخ: صدای فن Dl20


جیمز ال. موگان


ارسال شده از Verizon من، گوشی هوشمند Samsung Galaxy
Outlook برای اندروید را دریافت کنید<>


منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl20-fan-noise/m-p/7190263#M181925