پاسخ: عملکرد آهسته LTO-8

 


مشکل دیگری که من متوجه شدم که چندین بار اتفاق افتاده است.


 


برنامه lftscopy می تواند برای چندین ساعت اجرا شود و سپس به نظر می رسد که همه آن برای چندین ساعت متوقف می شود (مثلاً در آخر هفته). یک بار برگشت کالسکه را زدم و دوباره همه چیز ادامه دارد. مثل اینکه منتظر ورودی است اما چیزی روی صفحه چاپ نشده است. به نظر می رسد یک نقطه شکست قدیمی است که حذف نشده است ???!!!!
منبع: https://community.hpe.com/t5/StoreEver-Tape-Storage/Slow-LTO-8-performance/m-p/7172575#M57282