پاسخ: عملکرد Alletra 6030 iSCSI در طول عملیات شبیه سازی

FYIمنبع: https://community.hpe.com/t5/array-setup-and-networking/alletra-6030-iscsi-performance-during-cloning-operations/m-p/7217688#M3429