پاسخ: فراهم کردن رابط دیگر بوت نمی شود

این را ببینید پست — ممکن است شما نیز وضعیت مشابهی داشته باشید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/interface-provisioning-bootet-nicht-mehr/m-p/7172978#M178831