پاسخ: فلش FW از کار می افتد و برق نیست

هر گونه اطلاعات بیشتر ؟ HP نقش مرد مرده را بازی می کند؟

با وزن کاغذ 1000 دلاری چه کنیم؟منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/fw-flashing-fail-and-no-power/m-p/7217488#M187426