پاسخ: قابلیت HP OneView

دامنه ها همانطور که گفتید از چه چیزی استفاده کردید می توانید بیشتر تعریف کنید؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hp-oneview-capability/m-p/7181791#M7896