پاسخ: لطفاً کدام یک از این مؤلفه ها به مجوز HPE Overview برای مدیران Synergy نیاز دارند

خوب. با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Synergy/Please-which-of-these-components-require-an-HPE-Overview-license/m-p/7172175#M1085