پاسخ: مجوزهابا تشکر. من یک بلیط فعلی باز کرده ام. امیدواریم بتوانیم نحوه بازیابی آن مجوزها را بررسی کنیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/licenses/m-p/7199877#M8610