پاسخ: مدل خاص NIC FW در SPP جدید گنجانده نشده است

متشکرم!

من امیدوارم که شامل این FW. زیرا در سرور Gen10 نصب شده است.منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/specific-model-nic-fw-is-not-included-in-new-spp/m-p/7218691#M20426