پاسخ: مشکل فقط با سه فن اول/

سلام،

من فقط آن را امتحان کردم و به نظر می رسد که کار کرده است. هنوز هم هواداران را شکست خورده گزارش می کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/problem-with-the-first-three-fans-only/m-p/7191321#M182147