پاسخ: مشکل پشتیبانی از دو شاخه شدن Microserver Gen10 Plus PCIe

می توان از بایوس تایید کرد 2.60_07-14-2022 آی تی به صراحت بیان کرد که “گزینه انشعاب PCIe در ROM Based Setup Utility (RBSU) حذف شد زیرا از طریق ROM در این پلتفرم پشتیبانی نمی شود.
من حتی System Recovery Set را انجام دادم تا بایوس را به نسخه 2.52 برگردانم اما هنوز نمی توانم کار انشعاب را دریافت کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-netservers/microserver-gen10-plus-pcie-bifurcation-support-issue/m-p/7188087#M23018