پاسخ: من می خواهم از دستور createsralertcrit برای ایجاد یک هشدار آستانه برای ظرفیت lun u استفاده کنم


سلام Ash5

پوزش می طلبم، ممکن است از شما بخواهم که دستور زیر را برای تنظیم هشدار تخصیص برای VV امتحان کنید.

برای تنظیم یک هشدار تخصیص در یک VV خاص، دستور ” را اجرا کنید.setvv -usr_aw <مقدار آستانه هشدار تخصیص> <نام VV>” (به عنوان مثال: setvv -user_aw 75 Test_VV)
دستور را اجرا کنید تا بررسی کنید هشدار تخصیص روی “تنظیم شده استshowvv -s <نام VV>“.

امیدوارم این کمک کند.

با احترام،
ساتیش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/i-want-to-use-createsralertcrit-command-to-create-a-threshold/m-p/7189849#M8632