پاسخ: میزبان نمی تواند HPE MSL 4048 را شناسایی کند


 


اگر همه پیشنهادات امتحان شود. لطفاً برای ادامه، یک تماس ضمانت نامه ثبت کنید.


 


با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/host-can-t-detect-hpe-msl-4048/m-p/7176666#M57328