پاسخ: نام میزبان iLO را با استفاده از RedFish API تغییر دهیدباشه پیدا کردم:

curl –unsecure –silent –header “X-auth-Token: ${iLOAuth}” –درخواست دریافت ${iLOSSO}/redfish/v1؟$expand=* | jq -r ‘.’

بخشی می دهد:

“Oem”: { “Hpe”: { “@odata.type”: “#HpeiLOServiceExt.v2_0_0.HpeiLOServiceExt”، “Links”: { “ResourceDirectory”: { “@odata.id”: “/redfish/v1/ResourceDirectory /” } }, “Manager”:[{“DefaultLanguage”:”en”،”FQDN”:”edited”،”HostName”:”ILO”،

من فقط مطمئن نیستم که چگونه به آرایه Manager تحت Oem/Hpe برسم. آیا کسی ایده ای دارد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/change-ilo-hostname-using-redfish-api/m-p/7186503#M9695