پاسخ: نمی توان بایوس را روی Gen11 پیکربندی کرد

یک مشکل شناخته شده در نسخه بعدی برطرف شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/can-not-configure-bios-on-gen11/m-p/7190136#M8206