پاسخ: هنگام نصب HPE Ezmeral Data Fabric – با مشکل مواجه شد، یعنی پیکربندی سفارشی Post Ecoبرای مشکل به گزارش های نصب کننده نگاهی بیندازید. جزئیات مکان فایل گزارش در سند است [1] .

[1] https://docs.ezmeral.hpe.com/datafabric-customer-managed/74/AdvancedInstallation/InstallerLogs.html

 

علاوه بر این، برخی از مسائل شناخته شده وجود دارد که در سند زیر مستند شده است [2] . بررسی کنید که آیا چیزی با مشکل شما مطابقت دارد یا خیر.

[2]
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/while-installing-hpe-ezmeral-data-fabric-facing-issue-i-e-custom/m-p/7199543#M505