پاسخ: پرسش: HPE Smart Array E208e-p SR Gen 10 Tape Library 2024 MSL با درایوهای نوار LTO9

پیشنهاد می کنم برای این موضوع پرونده تشکیل شود. اگر نه، می توانید سیستم عامل 4.11 و درایور موجود در ماتریس storeEver 22 مارس را امتحان کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-smart-array-e208e-p-sr-gen-10-msl-2024-tape-library-with/m-p/7189084#M57568