پاسخ: پرسش: HPE Smart Array E208e-p SR Gen 10 Tape Library 2024 MSL با درایوهای نوار LTO9

@SGMaulayبه ماتریس پشتیبانی مراجعه کنید و همچنین بررسی کنید که آیا FW rev. به روز. اگر دستگاه تحت گارانتی یا قرارداد باشد. لطفاً یک تماس با شماره سریال دستگاه و گزارش های لازم برای تجزیه و تحلیل ثبت کنید.


 


با تشکر
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/hpe-smart-array-e208e-p-sr-gen-10-msl-2024-tape-library-with/m-p/7189609#M57582