پاسخ: پرس و جو: سازگاری درایور MAPR CSI برای OpenShiftبا تشکر. من به تیم اجازه دادم تا به طور رسمی گواهینامه را در برابر OCP 4.11 و 4.12 درخواست کند. ما این تلاش را در داخل پیگیری خواهیم کرد. بستن این بلیط
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-ezmeral-software-platform/mapr-csi-driver-compatibility-for-openshift/m-p/7200546#M525