پاسخ: پرس و جو: DL380 Gen10 Plusبا تشکر از راهنما، اما هیچ پیام خطایی وجود ندارد، فقط وقتی وارد F11 برای بوت می شوید، یک مومنت منتظر گزینه هایی مانند دو دقیقه است، همان وضعیت زمانی که سعی می کنید spp2023.03 یا f10 را بوت کنید تا وارد تامین هوشمند f10 شوید.

 

با تشکر

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/dl380-gen10-plus/m-p/7188476#M18596