پاسخ: پشتیبانی از راه دور قادر به اتصال به HPE نیست. پشتیبانی از راه دورهمچنین می توانید از فیلتر در تنظیمات اعلان استفاده کنید:

معیارهای هشدار: پیشرفت
NOT alertTypeID: remote-support.notConnectedToHP

این امر مانع از ارسال یک نامه OneView در هر 5 دقیقه می شود.
راه حلی نیست اما بهتر از صدها نامه در صبح ….منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/remote-support-is-unable-to-connect-to-hpe-remote-support/m-p/7199891#M8613