پاسخ: پشتیبانی از راه دور قادر به اتصال به HPE نیست. پشتیبانی از راه دوراینجا هم همینطور – من سه محیط Synergy Composer2 دارم. دو تا از این سه مورد، اکنون پس از ارتقاء از Oneview 8.50.00 به 8.60.00، برای “هشدار از پشتیبانی از راه دور – پشتیبانی از راه دور قادر به اتصال به HPE نیست” هشدار می دهند. هر سه محیط با موفقیت به پشتیبانی از راه دور قبل از ارتقاء متصل شدند. من یک بلیط را همانطور که پیشنهاد می شود برای کمک به جمع آوری اطلاعات برای پشتیبانی HPE باز می کنم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/remote-support-is-unable-to-connect-to-hpe-remote-support/m-p/7199841#M8603