پاسخ: پیکربندی برای تعویض تیغه جدیدمنبع: https://community.hpe.com/t5/BladeSystem-General/Configuration-for-new-blade-replacement/m-p/7173369#M22962