پاسخ: چاپگرهای لیبل INTERMEC

آیا می‌توان از اینها انتظار داشت که جریان کاری مشابهی داشته باشدچاپگر لیبل برای حمل و نقل همانطور که برای چاپگرهای Mubyn انجام می دهیم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/system-administration/intermec-label-printers/m-p/7179820#M491771