پاسخ: چه کار می کند "ثابت" دکمه در واقع * انجام *؟

سلام،

وقتی راهنمای OA، صفحه شماره 52 به بعد را ارجاع می دهم، می گوید:
ثابت THIS- اقدام اصلاحی را برای پاک کردن خطای فعلی پیشنهاد می کند.

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=c00705292

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
پشتیبانی اخیر منتشر شده
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/what-does-the-quot-fix-quot-button-actually-do/m-p/7184181#M180875