پاسخ: چگونه می توان ProLiant ProLiant DL360e Gen8 را به طور خودکار روشن کرد؟منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/how-can-turn-proliant-proliant-dl360e-gen8-on-automatically/m-p/7178694#M179922