پاسخ: چگونه VV غیر طبیعی را حذف کنیم؟ چگونه یک LD ناسازگار را بازیابی کنیم؟

سلام ستایش

همان خروجی

3PAR cli% startvv -ovrd APP_Data1
VV APP_Data1 به ld tp-2-sd-0.3 نیاز دارد که در حال بررسی است
3PAR cli% setld -keep_preserved 0 tp-2-sd-0.3
خطای setld: LD tp-2-sd-0.3 داده ها را حفظ کرده است
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/how-to-remove-an-abnormal-vv-how-to-recover-a-inconsistent-ld/m-p/7189921#M8649