پاسخ: کپی از راه دور با استفاده از RCIP

سلام سرینیواس

با تشکر از توضیح – برای من منطقی است.

با احترام
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-primera-storage/remote-copy-using-rcip/m-p/7182098#M365