پاسخ: گسترش فضای ذخیره سازی در MSA 2060 FC

@charlie145
مقداری Google-Fu برای شما:
بهترین روش های MSA 2060:https://www.hpe.com/psnow/doc/a00105260enw
راهنمای فنی MSA 2060 Virtual Storage:https://www.hpe.com/psnow/doc/a00103247enw
در راهنمای بهترین روش‌ها به دنبال ملاحظات Single vs Dual Pool باشید.
تغییر پیکربندی پایه پس از استقرار با سطوح استاندارد RAID، MSA 2060 دشوار است. اگر مایل به انجام کار/خاموشی بیشتر هستید، باید به سطح RAID MSA-DP+ نگاه کنید که در طول مسیر انعطاف پذیری بیشتری را امکان پذیر می کند (یعنی گسترش تدریجی)
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/expanding-storage-on-msa-2060-fc/m-p/7179436#M16095