پاسخ: گواهی امضا شده خود را با گواهی امضا شده جایگزین کنید

سلاملارنس لی –

من سناریو 2 دارم.

من فایل p7b خود را با کل زنجیره گواهی دارم و همچنین کلید خصوصی را صادر کرده ام و رمز عبور را حذف کرده ام.

با این حال، وقتی فایل p7b certs را وارد می کنم، نتایج زیر را دریافت می کنم:

*************

C:Program FilesHPRSBIN>rsadmin cert -alias jetty -import -trustfile c:certificate.p7b

زنجیره p7b به “IRSRootCA” اعتماد دارد

زنجیره p7b به “IRSIssuingCA” اعتماد دارد

نمی توان زنجیره گواهی را تأیید کرد. واردات نکردن “اسکله”.

اعتبار گواهی امکان‌پذیر نیست [1]: بررسی زنجیره ای موضوع/نام صادرکننده ناموفق بود

واردات گواهی انجام نشد

اسکله و گیرنده در حالت تعلیق راه اندازی مجدد می شوند

واردات گواهی نام مستعار=jetty file=c:certificate.p7b انجام نشد

******************
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/replace-the-self-signed-certificate-with-a-signed-certificate/m-p/7182964#M6349