پاسخ: %FDML-F-NODNOTFND، خطا در مکان یابی طرح یا طرح فرعی در CDD

سلامران بیزلی،


این عالی است!


خوشحالیم که می دانیم مشکل حل شده است و از اینکه ما را به روز می کنید سپاسگزاریم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/fdml-f-nodnotfnd-error-locating-schema-or-subschema-in-cdd/m-p/7188284#M105811