پاسخ: 3PAR 8200 به عنوان درایو دیسک با سرور متصل شوید

سرورهای جدید HBA های جدیدی خواهند داشت که هر کدام دارای یک شماره نود جهانی جدید (WWNN) و سراسری خواهند بود. بندر شماره (WWPN) برای هر پورت آداپتور.

  • در بهترین حالت، هر میزبان جدیدی که در 3PAR تعریف شده است، باید WW آن سرور را مشخص کندپNs.
  • همچنین، با فرض رعایت بهترین روش‌ها، سوئیچ‌های FC دارای مناطقی برای هر سرور هستند که تعیین می‌کنند کدام سرور WWPN باید با WWPN‌های 3PAR مناسب صحبت کند.

من حدس می زنم که اضافه کردن مناطق و/یا ایجاد هاست هنوز باید انجام شود.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-connect-with-server-as-a-disk-drive/m-p/7176587#M8063