پاسخ: 3PAR 8400 Native Encryption 3.3.1.648 (MU5)

متشکرم ساتیچ،

آیا راهی برای تایید رمزگذاری بومی در حال اجرا در 3PAR وجود دارد؟ من مجوزها را بررسی کرده‌ام و مسلماً مجوز DATA در حالت استراحت را نصب نکرده‌ایم.

 

من از این دستور استفاده کرده ام، لطفاً صحت آن را تأیید کنید.

کنترل وضعیت رمزگذاری
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8400-native-encryption-3-3-1-648-mu5/m-p/7191949#M8714