پاسخ: Betreff: OV4VC 11.3، پیش‌بررسی انجام نشد، پروفایل‌های سرور هنوز لازم است؟کسی میدونه چه چیزی باعث این میشه؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/ov4vc-11-3-pre-check-failing-server-profiles-still-necessary/m-p/7200441#M8645