پاسخ: BootMode to FabricChannel در پیکربندی فعال منعکس نمی شود

@Hariom من مشخصاً قبلاً آن را امتحان کرده بودم، اما برای من کار نمی کند. دوباره امتحان کردم ولی SAN boot رو فعال نمیکنه.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/bootmode-to-fabricchannel-isn-t-getting-reflected-into-active/m-p/7186304#M181247