پاسخ: Get-HPEiLOSSLCertificateInfo تاریخ ها را 0001/1/1 12:00:00 صبح می دهدممنون از پاسخگویی

1. گواهی تایید شده است

2. همه Cmdlet ها Get-HPEiLOSSLCertificateInfo را به روز کردند

3. ماژول HPEiLOCmdlets به روز شد.

4. من این را دیدم اما آن را امتحان نکردم، فکر می‌کنم اطلاعات گواهی باید بتواند تاریخ‌هایی را که iLO نشان می‌دهد و همچنین صادرکننده و سایر اطلاعات مربوط به گواهی را بگیرد. Cmdlet “Get-HPEiLOSSLCertificateInfo” همه این اطلاعات را از دست می دهد.

Get-ChildItem -Path Cert:\LocalMachine\My | Where-Object {$_.Subject -match “iLO”} | Select-Object -Property * ‘

 

هنوز هم می‌خواهم بدانم چرا این فرمان اطلاعات گواهی را نمی‌گیرد، زیرا به نظر می‌رسد این همان چیزی است که برای انجام آن طراحی شده است یا اگر من کاری را اشتباه انجام می‌دهم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/get-hpeilosslcertificateinfo-gives-dates-1-1-0001-12-00-00-am/m-p/7185602#M181132