پاسخ: HP 3PAR StoreServ Storage – Node Rescue Fails Node Disk or Node

متاسفانه مشکل ذخیره سازی برای من حل نمی شود. راه حل های ممکن دیگری که بتوانم استفاده کنم وجود دارد؟

با احترام، تیم Storaboxdirect
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/hp-3par-storeserv-storage-node-rescue-fails-replacing-node-disk/m-p/7181353#M8296