پاسخ: HP ProLiant DL380 G7، BIOS P67 2015/08/16

دوباره ایستاد

من یک صفحه نمایش از ILO ضمیمه کرده ام




منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/hp-proliant-dl380-g7-bios-p67-08-16-2015/m-p/7184828#M180992