پاسخ: HPE OneView از مدیریت پشتیبانی نمی کند "" سرورهای مدل


اگر به کمک نیاز دارید، پیشنهاد می کنم یک مورد پشتیبانی باز کنید.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hpe-oneview-does-not-support-management-of-quot-quot-model/m-p/7186433#M8076